معرفی اعضاء

 • محمد مینائی
 • درحال توافق
 • درحال توافق
 • محسن مولوی
 • درحال توافق
 • درحال توافق
 • درحال توافق
 • (مالک و مدیر عامل باشگاه )
 • (رئیس هیئت مدیره )
 • (دبیر هیت مدیره )
 • (عضو هیئت مدیره)
 • (مسئول روابط عمومی و کانون هواداران)
 • ( مدیر فنی باشگاه)
 • (سرپرست تیم های فوتبال)

رده آزاد

 • درحال توافق
 • درحال توافق
 • درحال توافق
 • (سرمربی)
 • (مربی)
 • (مربی دروازبانان)

رده جوانان

 • در حال توافق
 • در حال توافق
 • در حال توافق
 • (سرمربی)
 • (مربی)
 • (مربی دروازبانان)

رده نوجوانان

 • بهنام شام سواری
 • حسین بخشنده
 • کیانوش ولی نژاد
 • (سرمربی)
 • (مربی)
 • (مربی دروازبانان)